o násslužbyporadenstvío nábytkufotoalbumna prodejodkoupímekde nás najdetenapište nám


Nákup historického nábytku


Kdy nakupujeme - v zimì, nebo v létì?
Doba, kdy by se mìl nábytek nakupovat, souvisí s tím, od koho jej nakupujeme:

Nakupujeme-li od starožitníka nábytek, který je vystavený delší dobu v krámì, kde je
i v zimních mìsících teplo, nemusíme se obávat takový nábytek pøevézt rovnou domù.
Pøi pøevozu jej dáme dovnitø vozu, nebo vhodnì zabalíme, abychom zabránili poškození
povrchu. Koupíme-li v zimním období nábytek od nìkoho, kdo ho mìl na pùdì, v garáži,
ve stodole apod., mùžeme si být jisti, že takový nábytek zaène doma vlivem teploty a sucha sesychat a praskat. Popraskají výplnì, boky, vrchní deska, odlepí se dýha... (takový nábytek nakupujeme radìji v letních mìsících). Pøi koupi v zimì nábytek umístíme na pøechodnou dobu v místnosti, kde regulujeme teplotu tak, aby byla jen o málo vyšší než odkud byl nábytek dovezen. Teplotu pozvolna zvyšujeme a èasto krátce vìtráme.
Je vhodné dát do vnitøních prostorù nábytku noviny (ne èasopisy!), které dennì mìníme.

Po týdnu takové karantény je nábytek pøipraven snášet pro nás pøíjemné domácí teploty bez újmy na kráse.
Proè dochází ke zmìnám na povrchu nábytku vlivem rùzných teplot? Nábytek, který byl
vyroben ruènì, byl slepován kostním nebo kaseinovým klihem. Tyto klihy jsou znaènì
hydroskopické, to znamená, že navlhne-li takový spoj (tøeba i vzdušnou vlhkostí), zmìkne, a tím se uvolní. Následnì vysychá - pùvodní souvislá vrstva popraská a smrští se.
Opakuje-li se tento proces vícekrát, takový spoj už nemá svoji pevnost a vìtšinou se úplnì
rozlepĂ­.
U dýhovaného nábytku dochází nejprve k vytvoøení puchýøù, následnì pak k odlepení,
prasknutí, èi odlomení dýhy.


Jaký nábytek vybíráme - falzum, nebo originál?

V dnešní dobì je velice tìžké pøi koupi rozeznat, zda je vyhlédnutý kus originál èi nikoli.
V zásadì bych doporuèil:

1. Pøi koupi nepospíchat, navštívit prodejce i tøeba nìkolikrát a vybraný nábytek si dùkladnì prohlédnout.

2. Zamìøit se na kvalitu povrchové úpravy - nápadný by mìl být kus s výraznì záøivým leskem, který bude stejný i v rozích mezi lištami, v prohlubních øezeb apod. I na použitém kování a šroubech by mìlo být vidìt stáøí, tøeba jen podle dobové konstrukce (i když bude vyèištìno).

3. Mnohé napoví i pohled na záda a dno nábytku. Nohy nápadnì zachovalé, pøišroubované poniklovanými nebo dokonce køížovými šrouby, dno, které je na rozdíl od patiny zestárlého a zaprášeného døeva namoøeno podivným odstínem. Takový kus je buï pùvodní, avšak poškozený rozsáhlou neodbornou opravou, nebo falzum. Takové koupì bychom se mìli radìji vyvarovat.

4. Dnes tak oblíbený pùvodní venkovský nábytek by mìl být spojován pøevážnì høeby,
zhotovenými ze døeva
seøízlého dlátem do nepravidelného kosoètverce. Novìjší nábytek by mìl mít již železné høeby kované kováøem, pozdìji potom høeby s hladkou nepravidelnou plochou hlavou a všechny kovové èásti by na døevì mìly mít kolem sebe rozpitou rezavou až èernou skvrnu, kterou vytvoøí reakce kovuse døevem.

Pøevážná vìtšina tohoto nábytku byla pøi výrobì opatøena barvou. Proto také výrobci používali k výrobì tohoto nábytku horší materiál, i když na dnešní dobu vypadá kvalitnì.
Nebylo však vyjímkou, že výplnì nebo boky byly zhotoveny z jednoho kusu døeva.
Dnešní materiál je již podstatnì užší a má mnoho sukù a zásmolkù.
Proto je-li z takového materiálu slepena deska (tøeba bok, nebo dveøní výplò), skládá se ze dvou èi více podélnì slepených kusù. Nábytek z takového materiálu, který navíc nemá nikde ani ve špatnì pøístupných rozích, øezbách èi spárách drobné zbyteèky neodstranìné barvy, je buï rozsáhle opravovaný, nebo novì zhotovený.

Pøípadné dotazy zodpovím na e-mailu info@opravyhistorickehonabytku.com